Wil jij de gratis vitaliteitscheck ontvangen, een afspraak maken voor een telefonische kennismaking of heb je een andere vraag?

Neem dan via onderstaand formulier vrijblijvend contact met mij op.

 
 
 
 

PRIVACYVERKLARING YOU TIME COACHING


Gevestigd op Boomgaard 55, 1432 LD te Aalsmeer, Nederland


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54468531

 

Laatst gewijzigd op: 2-7-2022


Annelies Verhoeff eigenaar van You Time Coaching (hierna: “ik”, “mijn”) beheert de website https://www.youtime.nl

Via mijn website kunnen bezoekers gebruik maken van mijn diensten, waaronder coaching trajecten, workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leefstijl en vitaliteit.

De onderhevige privacyverklaring bevat informatie over het beleid van You Time Coaching met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonsgegevens wanneer je mijn diensten gebruikt en de keuzes die je hebt met betrekking tot de verwerking van die gegevens door Annelies Verhoeff.

Ik gebruik jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met of ten behoeve van jou hebben gesloten, alsmede om mijn diensten te leveren en te verbeteren. Wanneer je mijn diensten gebruikt, ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

 

 1. DEFINITIES

In deze Privacyverklaring worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt:

Diensten: Alle door You Time Coaching aangeboden diensten, zowel offline als online, bijvoorbeeld via de website https://www.youtime.nl, alsmede eventuele sub domeinen, waaronder coaching trajecten, workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leefstijl en vitaliteit. Daarnaast wordt onder “Diensten” verstaan het afnemen van producten via de toekomstige webshop.

Gebruiksgegevens: Automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van mijn Diensten of van de infrastructuur van de Diensten zelf (bijvoorbeeld de duur van het bezoek aan een pagina op onze websites).

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van deze Privacyverklaring ben ik  een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers: De natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in opdracht van Annelies Verhoeff. Zij kan de diensten gebruiken van verschillende Gegevensverwerkers om jouw gegevens te verwerken.

Betrokkene: De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van mijn Diensten en die het onderwerp is van de door mij verwerkte Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Overeenkomst: De overeenkomst die ik met jou of jouw werkgever heb gesloten ten aanzien van jouw deelname aan of gebruik van mijn Diensten.

 

 1. GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om uitvoering te kunnen geven aan Overeenkomsten, alsmede om onze Diensten aan jou te kunnen leveren en om onze Diensten te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten, vraag ik jou om aan mij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om een account op mijn website aan te maken, om contact met je op te kunnen nemen, om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of om jou te identificeren. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

Persoonsgegevens Doeleinden voor verzameling

-Voor- en achternaam, Telefoonnummer en e-mailadres, Geboortedatum en geboorteplaats, Nationaliteit en huwelijkse staat, KVK-nummer, IBAN, Foto- en videomateriaal Weergave in online community/platform op de website, IP-adres

-Online website statistieken: surfgedrag monitoren en vraag naar Diensten inschatten

-I. Aanleggen van een database

-II. Uitvoering van Diensten

-III. Het afhandelen van een bestelling, waaronder de betaling Adres, postcode en woonplaats

 

Gebruiksgegevens

Ik kan gegevens verzamelen die jouw browser verstuurt (hierna: Gebruiksgegevens) wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten of wanneer je toegang krijgt tot de Diensten met of via een mobiel apparaat.

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van jouw apparaat, het type apparaat, het type browser, de versie van de browser, de pagina's die je hebt bezocht op onze website of app, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina's, het unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wanneer je toegang krijgt tot mijn Diensten met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van jouw mobiele apparaat, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat, de mobiele internetbrowser die je gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Ik gebruik de Gebruiksgegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om mijn Diensten te verbeteren
 • om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

 

Gezondheidsgegevens

In het kader van de Diensten leg ik in sommige gevallen ook gezondheidsgegevens van jou vast, waaronder jouw lichaamssamenstelling (gewicht, lengte, leeftijd, ademhalingsfrequentie, vetpercentage, spiermassa, vetmassa, BMI) en andere eventuele metingen zoals bloeddruk en saturatie.

Deze gezondheidsgegevens verzamelen ik uitsluitend indien je daar vooraf (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven. Deze gezondheidsgegevens gebruik ik uitsluitend voor de levering van mijn Diensten aan jou en word door mij niet aan derden verstrekt.

 

Content

Indien je berichten, data, informatie, teksten, geluid- en beeldmateriaal, zoals foto’s, video of muziek alsmede ander (digitaal) materiaal (hierna gezamenlijk: “Content”) upload naar mijn website (zodra dit mogelijk is), dan geef je mij daarmee toestemming om deze Content te delen op mijn website met andere deelnemers en opdrachtgevers. Daarbij zijn mogelijk bepaalde door jou zelf in deze Content verstrekte Persoonsgegevens zichtbaar, waaronder je gezicht als je zichtbaar in beeld komt of andere persoonsgegevens waardoor je persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Door het online plaatsen van de Content, worden vermelde Persoonsgegevens zichtbaar voor andere bezoekers van onze website, waaronder andere Deelnemers die gebruik maken van onze Diensten. Je kunt jouw Content op ieder gewenst moment laten bijwerken of verwijderen door een daartoe strekkend verzoek bij mij in te dienen via e-mail.

 

Nieuwsbrief

Net als de informatie die ik indirect over jou hebben verzameld, kan ik de door jou aan mij verstrekte Persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van mijn eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een e-mail met aanbiedingen die aansluiten bij de producten of Diensten die je eerder al eens bij mij hebt afgenomen. Hiervoor maak ik gebruik van jouw e-mailadres en jouw voor- en achternaam. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van You Time Coaching wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van mij ontvangt, of dien een daartoe strekkend verzoek bij mij in via e-mail.

 

Reviews en reacties

Wanneer jij reviews of reacties achterlaat op de website www.youtime.nl en alle sub domeinen, dan worden de Persoonsgegevens die je daarbij opgeeft weergegeven aan andere bezoekers van mijn website.

 

 1. JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE

VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis voor de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring af van de Persoonsgegevens die ik verzamel en de specifieke context waarin ik ze verzamel.

Ik kan jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een Overeenkomst hebben gesloten
 • Jij mij daartoe toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in mijn legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten
 • In naleving van de wet

 

 1. OPSLAG EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Ik zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt en dat jouw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land buiten de Europese Unie.

Ik bewaar jouw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Ik bewaar en gebruik jouw Persoonsgegevens in de mate die noodzakelijk is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen (bijv. als ik jouw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om mijn wettelijke verplichtingen of beleid toe te passen.

Ik bewaar jouw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden zoveel als redelijkerwijs geanonimiseerd, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens niet anoniem op te slaan.

Alle Persoonsgegevens worden door mij handmatig verwijderd op het moment dat verwerking niet langer noodzakelijk is, tenzij ik op grond van een wettelijke verplichtingen gehouden word aan (een gedeelte van) jouw Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

 1. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Zakelijke transactie

Als You Time Coaching betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen je op de hoogte brengen vóór jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een andere Privacyverklaring.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden

In bepaalde omstandigheden kan ik verplicht worden jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten

Ik kan jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van You Time Coaching te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Diensten
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

 

 1. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

De veiligheid van jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor mij, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel ik ernaar streef commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kan ik de absolute veiligheid niet garanderen.

 

 1. UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING ONDER DE ALGEMENE VERORDENING

PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Ik streef er naar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens ik van jou verwerken en als je wenst dat bepaalde Persoonsgegevens worden verwijderd uit mijn systemen kun je daartoe contact met mij opnemen.

Je hebt in ieder geval de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die ik van jou verwerk. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in jouw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met mij om je te helpen.
 • Het recht op correctie. Je hebt het recht jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat ik de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperk.
 • Het recht op gegevens portabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die ik van jou verwerken in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken waar ik jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Denk eraan dat ik je kan vragen jouw identiteit te verifiëren voor ik in ga op dergelijke verzoeken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot mijn verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van mijn bedrijfsactiviteiten kan het nodig zijn jouw Persoonsgegevens met externe bedrijven en personen te delen om mijn Diensten te vereenvoudigen, om een Dienst of product te leveren, om werkzaamheden uit te voeren in het kader van mijn Diensten, het verwerken van jouw Persoonsgegevens of mij te helpen bij de analyse van hoe mijn Diensten worden gebruikt.

Deze externe partijen (zogenaamde “Gegevensverwerkers”) hebben enkel toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in mijn naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden:

Gegevensverwerker Doel

Administratie- of accountantskantoor

Voor administratieve werkzaamheden schakel ik een administratiekantoor in. In onze

opdracht verricht dit administratiekantoor onder meer onze facturatie en

belastingaangiftes. Daarbij is het noodzakelijk dat ik bepaalde Persoonsgegevens van jou

met het administratiekantoor deel.

Google Analytics Voor het bijhouden van websitestatistieken.

Evernote Voor het bijhouden van aantekeningen (korte verslagen) tijdens coaching sessies.

Moneybird (of een ander facturatie- en administratieprogramma)

Maken van facturen en klantregistratie

Overige dienstverleners

Wanneer ik derden inhuur om bepaalde (specialistische) werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Overeenkomst, kan ik aan deze dienstverleners jouw Persoonsgegevens verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn Diensten aan jou.

 

 1. SOCIAL MEDIA EN LINKS NAAR ANDERE SITES

Social media

Op mijn website zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product, Dienst of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw Persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw Persoonsgegevens door deze derden is het privacy beleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacy beleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Links naar andere websites

Op mijn website tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Ik draag geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

 1. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

You Time Coaching kan deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment bijwerken. Ik zal je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring te publiceren op mijn website.

 

 1. CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of jouw rechten wenst uit te oefenen kun je contact opnemen met You Time Coaching via e-mail:

info@youtime.nl of per schrijvende post: You Time Coaching, Boomgaard 55, 1432LD, Aalsmeer.

Binnenkort volgen hier de algemene voorwaarden